AFTER-BLINDNESS คือเมื่อคุณมองเห็นบางสิ่งบางอย่าง แต่ไม่เห็น

After-blindness คือเมื่อคุณมองเห็นบางสิ่งบางอย่าง แต่ไม่เห็นตัวเลือกของบรรณาธิการ
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
การออกกำลังกายจิตเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
การตาบอดแบบไม่ใส่ใจเป็นปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการได้เห็นโลกรอบตัวเรานั้นไม่เพียงพอที่จะลืมตา เพื่อให้เราเห็นจริงเราต้องมีสมาธิ บางครั้งมีบางอย่างในสนามของเรา