DROSPIRENONE ในยาคุมกำเนิดเป็นยาขับปัสสาวะหรือไม่?

Drospirenone ในยาคุมกำเนิดเป็นยาขับปัสสาวะหรือไม่?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
มันอันตรายกว่าที่คุณคิด เหตุใดจึงต้องไม่มีการประนีประนอมในการรักษาโรคกระดูกพรุน?
ยาเม็ดคุมกำเนิด Daylette มีฤทธิ์ขับปัสสาวะและทำให้ขาดน้ำได้หรือไม่? ฉันพบข้อมูลว่า Drospirenone ในนั้นสามารถทำได้ ฤทธิ์ขับปัสสาวะของ Drospirenone อ่อนแอมาก ควรสันนิษฐานว่าอาจจะไม่